obec Súlovce


Prejdi na obsah

všeobecne záväzné nariadenia20.10.2006 1-VZN o symboloch obce
20.10.2006 2-VZN o školských obvodoch
20.10.2006 3-VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

14.12.2007 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

16.08.2008 VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole

15.12.2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby

13.12.2012 VZN o úhradách za poskytované služby obcou Súlovce
13.12.2012 Dodatok č.1/2013

13.03.2013 VZN o podmienkach držania psov na území obce
21.03.2013 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom, BRKO, ...
29.04.2013 VZN o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní náhradného odvádzania odpadových vôd ...
20.02.2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Súlovce

VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
VZN č. 4/2015 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce
VZN č. 5/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Dodatok č.2/2015

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach
VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
VZN č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda
VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN č. 5/2016 o podmienkach držania psov na území obce
VZN č. 6/2016 o zrušení VZN č.3 z 2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN č. 7/2016 o zrušení VZN č.1 z 2013 o úhradách za poskytované služby obcou
VZN č. 8/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku ...
VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu