obec Súlovce


Prejdi na obsah

všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
platné
VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
platné
VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
platné


VZN č.3/2018 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce
platné
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2018 Výpočet nájomného v obecných nájomných bytoch obce Súlovce
VZN č. 2/2018 o určení nájomného v obecných nájomných bytoch a určení finančnej zábezpeky
Príloha č. 5 k VZN č. 1/2018 súhlas so získavaním osobných údajov
Príloha č. 4 k VZN č. 1/2018 vzor Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 k VZN č. 1/2018 Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a funkčných požitkov
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2018 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Súlovce
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2018 Zoznam dokumentov predkladaných žiadateľom o pridelenie nájomného bytu
VZN č. 1/2018 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce
zrušené


Dodatok č. 3/2017 k VZN č.4/2008, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole ...
platné


VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
zrušené
VZN č. 8/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku
... platné
VZN č. 7/2016 o zrušení VZN č.1 z 2013 o úhradách za poskytované služby obcou
zrušené
VZN č. 6/2016 o zrušení VZN č.3 z 2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby
zrušené
VZN č. 5/2016 o podmienkach držania psov na území obce
platné
VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
platné
VZN č. 3/2016 o organizácii miestneho referenda
platné
VZN č. 2/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016
zrušené
VZN č. 1/2016 o miestnych daniach
zrušené


Dodatok č. 2/2015 ku VZN 4/2008
zrušené
VZN č. 5/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
platné
Príloha č. 5 k VZN č. 4/2015 Súhlas so získavaním osobných údajov
Príloha č. 4 k VZN č. 4/2015 vzor Čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 k VZN č. 4/2015 Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a funkčných požitkov
Príloha č. 2 k VZN č. 4/2015 Žiadosť o pridelenie nájomného bytu v obci Súlovce
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015 Zoznam dokumentov predkladaných žiadateľom o pridelenie nájomného bytu
VZN č. 4/2015 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce
zrušené
VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
zrušené
20.02.2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Súlovce
platné
29.04.2013 VZN o odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní náhradného odvádzania odpadových vôd ...
platné
21.03.2013 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, biologicky rozložiteľným odpadom, BRKO, ...
platné
13.03.2013 VZN o podmienkach držania psov na území obce
zrušené


13.12.2012 Dodatok č.1/2013 zrušené
13.12.2012 VZN o úhradách za poskytované služby obcou Súlovce zrušené


15.12.2009 VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby
zrušené


16.08.2008 VZN o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole platné


14.12.2007 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi platné


20.10.2006 3-VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce zrušené
20.10.2006 2-VZN o školských obvodoch
platné
20.10.2006 1-VZN o symboloch obce
platnéZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu