obec Súlovce


Prejdi na obsah

zmluvy

dokumenty16.07.2018 Zmluva o bežnom účte
27.06.2018 Zmluva o poskytovaní servisných služieb
23.05.2018 Dodatok č.3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
01.04.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
01.03.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
30.01.2018 Dodatok č.8 k zmluve č.66200001
15.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
05.01.2018 Darovacia zmluva

27.12.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
29.11.2017 Nájomná zmluva
18.10.2017 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
05.10.2017 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
20.01.2017 Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu

12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
09.12.2016 Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
08.12.2016 Zmluva o úvere ŠFRB
29.09.2016 Kúpna zmluva
26.08.2016 Dodatok č.1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016
25.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu
23.05.2016 Zmluva o zabezpečení systému kolektívneho - združeného nakladania s odpadmi
04.05.2016 Zmluva o užívaní siete
19.04.2016 Zámenná zmluva na pozemok
18.04.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23.03.2016 Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.1
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.2
23.03.2016 Zmluva o municipálnom úvere Dodatok č.3
15.03.2016 Zmluva o grantovom účte
08.01.2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

17.12.2015 Zmluva na audit
23.11.2015 Zmluva o dielo
18.09.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
24.02.2015 Nájomná zmluva so zriadením vecným bremenom
31.05.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu
23.01.2015 Zmluva o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu

14.12.2014 Dodatok kúpnej zmluvy
17.10.2014 Kúpna zmluva
26.08.2014 Zmluva o Municipálnom úvere
27.03.2014 Zmluva o Municipálnom úvere
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu